Privacyverklaring

Medixpublishers.nl is bedoeld om informatie over de diensten van Medix aan te bieden aan de bezoeker. De mogelijkheden zullen gaandeweg worden uitgebreid of verbeterd op basis van ervaringen over het gebruik en wensen van gebruikers.

Door de website te gebruiken stemt u er mee in dat Medix Publishers enkele geanonimiseerde opgegeven gegevens verwerkt. Medix zal deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het contentproces en statistische analyses over het gebruik die weer kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de website. De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden anders dan gebruikers van de website. Gebruikers/zorgverleners kunnen naar eigen inzicht delen van content weer gebruiken in andere systemen (eigen agenda, eigen aantekeningen, huisarts informatiesysteem met patiëntdossier, etc.). Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van Medix Publishers. Medix Publishers zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om gegevens veilig te verwerken.

Informatie m.b.t. gebruikersgegevens:

• Gegevens worden verwerkt door Medix Publishers BV, Laarderhoogtweg 25, 1101 Amsterdam, directeur de heer Rob Koenraads

• De ontvanger van de gegevens is Medix Publishers BV

• De gegevens (zullen) niet worden doorgegeven aan een land buiten de EU;

Aanvullende informatie:

• De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker de website gebruikt

• Gebruikers van de Medix website hebben het recht om inzage van en rectificatie of het wissen van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

• Gebruikers van Medix website hebben het recht heeft om zijn verleende toestemming in te trekken;

• Gebruikers van Medix website hebben het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder;

• De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting is en een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, de gebruiker is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen we geen toegang verstrekken;

• Gegevens die de aanvrager verstrekt in het contactformulier op de Medix website worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen met de aanvrager door Medix Publishers.

Als u vragen heeft over het gebruik van de website of de gegevens die worden verwerkt, dan kunt u zich richten tot Medix Publishers. Medix Publishers doet, al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen, haar uiterste best de toegang tot de website en de gegevens die daarin zichtbaar zijn, continu beschikbaar te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Medix Publishers, noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van de website resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.