Artikel 1. Definities 

Artikel 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

A. Medix Publishers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Medix Publishers BV gevestigd aan de Laarderhoogtweg 25 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30253108;
B. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Medix Publishers diensten levert dan wel voor wie Medix Publishers werkzaamheden verricht dan wel met wie Medix Publishers een overeenkomst aangaat;
C. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Medix Publishers en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop;
D. uitgave: tijdschrift, schriftelijk stuk, boek, reprint, content, wetenschappelijke uitgave e.d. dat door Medix Publishers wordt uitgegeven;
E. software: de software of online applicatie die in het kader van de overeenkomst door Medix Publishers aan de klant ter beschikking wordt gesteld. 

Artikel 2. Algemeen 

Artikel 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Medix Publishers en de klant waarop Medix Publishers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

Artikel 2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Medix Publishers voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Medix Publishers en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 2.5. Op alle overeenkomsten tussen Medix Publishers en de klant met betrekking tot het plaatsen van een advertentie zijn in aanvulling op deze algemene voorwaarden van toepassing de laatst geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). De Regelen voor het Advertentiewezen zijn na te lezen op http://generator.rota.intermax.nl/web/show/id=121597. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

Artikel 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 

Artikel 3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Medix Publishers opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Medix Publishers haar aanbieding baseert. 

Artikel 3.3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Medix Publishers gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 

Artikel 3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Medix Publishers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

Artikel 3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Medix Publishers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, publicaties of offertes binden Medix Publishers niet. 

Artikel 3.8. Medix Publishers heeft het recht een opdracht tot het publiceren van het door de klant aangeleverde zonder opgave van redenen te weigeren, tenzij een dergelijke weigering in strijd met de redelijkheid is. 

Artikel 3.9. Alle meldingen gedaan door Medix Publishers met betrekking tot haar diensten, zoals oplagen, formaat, drukwijze, omvang per nummer e.d. geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen op deze meldingen of onjuistheden geven de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van schadevergoeding. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

Artikel 4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Artikel 4.2. Opdrachten tot het plaatsen van een advertentie in een uitgave worden aanvaard onder het voorbehoud dat de uitgave wordt gepubliceerd. 

Artikel 4.3. Het is niet mogelijk na de totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst te annuleren. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Artikel 

5.1. Medix Publishers bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Medix Publishers heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. 

Artikel 5.2. Medix Publishers zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 

Artikel 5.3. Medix Publishers zal het adresbestand dat zij van de klant ontvangt slechts gebruiken voor het doel waarvoor het aan Medix Publishers ter beschikking is gesteld, namelijk het verzenden van de uitgaves. 

Artikel 5.4. Medix Publishers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Artikel 5.5. Medix Publishers garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken. Indien de klant een fout of een storing in de software constateert, dan dient de klant Medix Publishers daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Na deze melding zal Medix Publishers haar uiterste best doen om de fout te herstellen dan wel de storing op te lossen. Medix Publishers garandeert echter niet dat alle fouten hersteld kunnen worden of dat alle storingen opgelost kunnen worden. 

Artikel 5.6. De klant is zich ervan bewust dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. 

Artikel 5.7. Medix Publishers is gerechtigd de opmaak van de door de klant aangeleverde teksten en/of afbeeldingen te wijzigen met als doel deze geschikt te maken voor publicatie. 

Artikel 5.8. Het resultaat van het content kan afhankelijk zijn van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde (beeld)materiaal. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding in de uitgave die aantoonbaar te wijten zijn aan het door de klant geleverde (beeld)materiaal, geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant 

Artikel 6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Medix Publishers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. 

Artikel 6.2. Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Medix Publishers ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Medix Publishers voorgeschreven specificaties. 

Artikel 6.3. De klant is gehouden Medix Publishers onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

Artikel 6.4. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Medix Publishers onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren. 

Artikel 6.5. De klant vrijwaart Medix Publishers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 

6.6. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van het geleverde of terbeschikkinggestelde. 

Artikel 6.7. Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden. 

Artikel 6.8. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. De klant dient ervoor zorg te dragen dat deze inhoud niet in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Artikel 6.9. De klant is verplicht het geleverde of terbeschikkinggestelde te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke regels i.v.m. de privacy. 

Artikel 6.10. Indien de klant niet of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens Medix Publishers nakomt, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant en heeft Medix Publishers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

Artikel 7. Wijziging factuuradres of verhuizing 

Artikel 7.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Medix Publishers mede te delen. 

Artikel 8. Looptijd van de overeenkomst en opzegging 

Artikel 8.1. Indien met de klant een duurovereenkomst wordt aangegaan, dan is de looptijd van de overeenkomst in de overeenkomst opgenomen. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de overeenkomst tegen het einde van de looptijd overeenkomstig artikel 8.2 wordt opgezegd. 

Artikel 8.2. De overeenkomst voor bepaalde tijd dient tegen het einde van de looptijd te worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

Artikel 8.3. De voor onbepaalde tijd verlengde overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

Artikel 9. Wijzigen van de overeenkomst 

Artikel 9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Artikel 9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Medix Publishers zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

Artikel 9.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Medix Publishers de klant hierover van tevoren inlichten. 

Artikel 10. (Op)levering 

Artikel 10.1. De door Medix Publishers opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 

Artikel 10.2. In het geval dat een door Medix Publishers met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

Artikel 11. Tarieven, kosten en tariefwijziging 

Artikel 11.1. Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn excl. btw. 

Artikel 11.2. Indien de overeenkomst ingaat in de loop van een kalenderjaar en facturatie geschiedt op basis van tijdsverloop, dan worden de prijzen naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld, tenzij met de klant anders wordt overeengekomen. 

Artikel 11.3. De kosten voor het toesturen van een bewijsexemplaar van de uitgave zijn voor rekening van de klant. 

Artikel 11.4. Eventuele vergoedingen voor het inzetten van Key Opinion Leaders (KOL’s) en/of externe board of editors komen voor rekening van de klant. 

Artikel 11.5. Medix Publishers heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden en binnen 1 maand nadat de klant op de hoogte is gesteld van de prijsverhoging. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 12. Facturatie en betaling 

Artikel 12.1. Facturatie voor het periodiek leveren van diensten geschiedt vooraf. 

Artikel 12.2. De klant dient de van Medix Publishers ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

Artikel 12.3. Medix Publishers heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor de betaling van de klant te verlangen. 

Artikel 12.4. Indien Medix Publishers het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn ontvangt, dan stuurt Medix Publishers de klant een herinnering. Geeft de klant geen gehoor aan de gestuurde herinnering, dan is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. 

Artikel 12.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Medix Publishers op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom 

Artikel 13.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), afbeeldingen, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, rapporten, adviezen, e.d., die Medix Publishers in het kader van de overeenkomst heeft, berusten bij Medix Publishers of bij haar licentiegever. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Medix Publishers, ter beschikking gestelde materialen openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Artikel 13.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, apparatuur, content, database of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Medix Publishers of haar licentiegever. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 

Artikel 13.3. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software en de database eigendom zijn en blijven van Medix Publishers of haar licentiegever en dat deze rechten niet op de klant overgaan. 

Artikel 13.4. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten is enkel mogelijk nadat de klant en Medix Publishers een daarvoor bestemde akte hebben ondertekend. 

Artikel 13.5. Het is de klant niet toegestaan de terbeschikkinggestelde software of database buiten zijn eigen onderneming te gebruiken. 

Artikel 13.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Medix Publishers voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 

Artikel 13.7. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen of een bronvermelding bij een verstrekte tekst en/of afbeelding te verwijderen of te wijzigen. Eventuele boetes en/of schadeclaims die Medix Publishers ontvangt doordat de klant de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet nakomt, worden op de klant verhaald. 

Artikel 13.8. Het is de klant niet toegestaan het terbeschikkinggestelde content te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het content ter beschikking is gesteld. 

Artikel 13.9. Medix Publishers is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren, dan wel te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. 

Artikel 13.10. Indien de klant merkt dat een derde inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Medix Publishers dan wel van haar licentiegever, dan dient de klant Medix Publishers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 14. Onderzoek naar het bestaan van rechten 

Artikel 14.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant. 

Artikel 15. Licentie op software 

Artikel 15.1. Medix Publishers verleent de klant een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de software. 

Artikel 15.2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medix Publishers te wijzigen, kopiëren, vermenigvuldigen of anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is. 

Artikel 15.3. De licentie is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software. 

Artikel 15.4. Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de software verschaft, zal Medix Publishers de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de klant verhalen. 

Artikel 16. Klachten en verjaring 

Artikel 16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Medix Publishers kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Medix Publishers in staat is adequaat te reageren. 

Artikel 16.2. Na het indienen van de klacht dient de klant Medix Publishers de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten .

Artikel 16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Medix Publishers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 16.4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Medix Publishers vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Medix Publishers kan aanwenden. 

Artikel 17. Klachten en verjaring 

Artikel 17.1. Medix Publishers kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Medix Publishers verschuldigde bedragen betaald heeft. 

Artikel 17.2. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Medix Publishers, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Medix Publishers zijn betaald. 

Artikel 17.3. Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

Artikel 18. Ontbinding en opschorting Artikel 

Artikel 18.1. Medix Publishers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
2. na het sluiten van de overeenkomst Medix Publishers omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
3. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
4. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
5. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
6. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. 

Artikel 18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Medix Publishers op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Medix Publishers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid 

Artikel 19.1. Medix Publishers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
A. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
B. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. 

Artikel 19.1. Medix Publishers garandeert niet het geleverde vrij is van eventuele fouten en/of onvolledigheden. Medix Publishers is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onvolledigheden in geleverde producten, diensten of uitgevoerde werkzaamheden. 

Artikel 19.2. Medix Publishers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Medix Publishers is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Artikel 19.3. Medix Publishers is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat de software tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens een fout, storing, update of onderhoudswerkzaamheden, tenzij de onbeschikbaarheid van de software door toedoen van Medix Publishers onredelijk lang is. 

Artikel 19.4. In geen geval is Medix Publishers aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde of terbeschikkinggestelde op onjuist wijze heeft gebruikt of heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd. 

Artikel 19.5. In geen geval is Medix Publishers aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde of terbeschikkinggestelde op onjuist wijze heeft gebruikt of heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd. 

Artikel 19.6. Medix Publishers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Medix Publishers in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. 

Artikel 19.7. Het gebruik van de door Medix Publishers aan de klant ter beschikking gestelde nieuwsinformatie is volledig voor risico van de klant. Dit betekent dat Medix Publishers niet aansprakelijk is voor schade die de klant lijdt doordat de klant de nieuwsinformatie heeft gebruikt of heeft verspreid. 

Artikel 19.8. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Medix Publishers niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

Artikel 19.9. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Medix Publishers geleverde of terbeschikkinggestelde, sluit Medix Publishers iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg) schade. 

Artikel 19.10. Medix Publishers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen of doordat een derde partij zijn website offline heeft gezet. Indien een derde partij zijn verplichtingen jegens de klant niet dan wel niet naar behoren nakomt, dan dient de klant de betreffende derde daarop aan te spreken. 

Artikel 19.11. Medix Publishers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 19.12. Indien Medix Publishers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Medix Publishers beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Medix Publishers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Medix Publishers beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan is de aansprakelijkheid betrekt tot het bedrag dat in 1 kalenderjaar aan de klant in rekening is gebracht. 

Artikel 19.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Medix Publishers of haar ondergeschikten. 

Artikel 20. Overmacht 

Artikel 20.1. Van overmacht aan de zijde van Medix Publishers is o.a. sprake indien Medix Publishers verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), alles zowel in het bedrijf van Medix Publishers als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken. 

Artikel 20.2. Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Medix Publishers langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 20.3. Voor zover Medix Publishers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Medix Publishers gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 21.Geheimhouding 

Artikel 21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

Artikel 22.Slotbepalingen 

Artikel 22.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. 

Artikel 22.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 22.3. Op elke overeenkomst tussen Medix Publishers en de klant is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 22.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Medix Publishers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Medix Publishers gevestigd is.